جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی  سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی

شرح وظایف:

1-انجام وظایف جاری و گرفتن دستور و برنامه کار موردی از مدیرعامل

2-ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف در جهت  مهندسی،صنعتی ومعدنی و ایجاد رضایتمندی و افزایش بهره وری

3-بررسی آیین نامه ها،دستورالعمل های و انطباق آنها با وضع موجود سازمان و بروز رسانی آنها

4-پیشنهاد ، نظارت و کنترل بر  برنامه های متعدد سرمایه گذاری ، اجرای پروژه ها ،ثبت معادن،تولید کارخانجات

5-برسی و تایید اسناد و مدارک مرتبط با حوزه ی نظارت و شناخت امکانات و محدودیت ها وپاسخگوئی به سازمانهای نظارتی

6-مطالعه بازار، تدوین بودجه فنی مهندسی ، فرصت های سرمایه گذاری ، زنجیره تامین وفروش-تایید سفارشات و فروش خدمات و محصول  ،تنظیم وتایید قراردادهای مرتبط برای ارائه به مدیرعامل ، مشارکت در عقد قراردادها

7-امضاء مکاتبات و اسناد برطبق حیطه اختیارات و مجوزهای صادره

8-اجرای مصوبات هیات مدیره، شورای سازمان ،بررسی و امضای اسناد فنی مهندسی

9-ارتقاء سطح  فنی و مدیریتی و مدیریت ارزش زیرمجموعه وبهبود و اصلاح فرایندهای زیرمجموعه

10- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق در زمینه وظایف شغل و پست