جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت اقتصادی و بازرگانی

معاونت فنی و عمرانی  سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی

شرح وظایف:

1-انجام وظایف جاری و گرفتن دستور و برنامه کار موردی از مدیرعامل

2-ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف از جهت  سرمایه گذاری ،بازرگانی و ایجاد رضایتمندی و افزایش بهره وری

3-بررسی آیین نامه ها،دستورالعمل های و انطباق آنها با وضع موجود سازمان و بروز رسانی آنها

4-پیشنهاد ، نظارت و کنترل بر  برنامه های متعدد تحلل بازار،سرمایه گذاری ، بازرگانی ، مشارکت

5-برسی و تایید اسناد و مدارک مرتبط با حوزه ی نظارت و شناخت امکانات و محدودیت ها وپاسخگوئی به سازمانهای نظارتی

6-مطالعه بازار، تدوین بودجه بازرگانی و اقتصادی ، فرصت های سرمایه گذاری ، حمل و نقل وزنجیره تامین وفروش-تایید سفارشات و فروش ،تنظیم وتایید قراردادهای مرتبط برای ارائه به مدیرعامل ، مشارکت در عقد قراردادها

7-امضاء مکاتبات و اسناد برطبق حیطه اختیارات و مجوزهای صادره

8-اجرای مصوبات هیات مدیره، شورای سازمان ،بررسی و امضای اسناد بازرگانی ،هماهنگی دستورخرید ومعاملات

9-ارتقاء سطح  فنی و مدیریتی و مدیریت ارزش زیرمجموعه وبهبود و اصلاح فرایندهای زیرمجموعه

10-کنترل و نظارت برحسن اجرای قوانین،مقررات ،دستورالعمل ها و ابلاغیه ها درسازمان

11-تعامل و ارتباط مناسب و سازنده با ذینفعان و مشتریان سازمان

12- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق در زمینه وظایف شغل و پست