جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معاونت اداری- مالی

معاونت اداری- مالی  سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی

شرح وظایف:

1-انجام وظایف جاری و گرفتن دستور و برنامه کار موردی از مدیرعامل

2-ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف از جهت منابع انسانی و مالی و ایجاد رضایتمندی و افزایش بهره وری

3-بررسی آیین نامه ها،دستورالعمل های و انطباق آنها با وضع موجود سازمان و بروز رسانی آنها

4-نظارت و کنترل بر  برنامه های متعدد مالی ،نیروی انسانی ، خدمات رفاهی ،حقوق و مزایا،دارایی ها و اموال منقول وغیرمنقول

5-برسی و تایید اسناد و مدارک مرتبط با حوزه ی نظارت و شناخت امکانات و محدودیت ها وپاسخگوئی به سازمانهای نظارتی

6-شناخت وضعیت موجود مالی و انسانی و برآورد نیازها و گرایشها و بازار کار و تعیین مسیرهای شغلی

7-تجزیه تحلیل کامل سازمانی و شرح مشاغل و پستها و تخصصها و بروزسانی نظام ارزیابی و مزدی

8-رسیدگی به کلیه مسایل عوامل انسانی و مالی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وامضاء مکاتبات

9-اجرای مصوبات هیات مدیره، شورای سازمان ،بررسی و امضای اسناد حسابداری،هماهنگی دستورخرید ومعاملات

10-ارتقاء سطح  فنی و مدیریتی و مدیریت ارزش زیرمجموعه وبهبود و اصلاح فرایندهای زیرمجموعه

11- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق در زمینه وظایف شغل و پست