جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حقوقی و املاک

مدیریت حقوقی سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی

شرح وظایف:

1- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با مدیرعامل سازمان مدیریت بازرسی استانداری و پاسخگویی به شکایات

2-بررسی و کنترل وتایید  اسناد حقوقی و بازرسی و قراردادی  تهیه شده زیرمجموعه

3- معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا ،تهیه لوایح و مشاوره ( در مراجع قضائی و سایردستگاهها

4- انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین وضوابط سازمان و با تایید مدیرعامل سازمان

5- بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی

6-تعامل و هماهنگی با سایر حوزه های کاری سازمان وبررسی و کنترل وتایید حقوقی تمامی قراردادها،توافق نامه ها،مزایده ها و مناقصات  سازمان

7-توضیح وتفسیرومشاوره حقوقی و بازرسی به مدیرعامل و مسئولان سازمان

8-هدایت و کنترل و راهبری ونظارت برعملکرد کارکنان زیرمجموعه

9- انجام سایرامورمحوله از طرف مقامات مافوق درزمینه وظایف پست