جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حراست

مدیریت حراست سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی

 

شرح وظایف:

1-انجام وظایف جاری و گرفتن دستور و برنامه کار موردی از مدیرعامل  ومشاوره به مدیرعامل درحوزه تخصصی

2-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان  و ایجاد رضایتمندی و افزایش بهره وری

3-بررسی آیین نامه ها،دستورالعمل های و انطباق آنها با وضع موجود سازمان و بروز رسانی آنها

4-پیشنهاد ، نظارت و کنترل بر  برنامه نگهبانی و حراست وحفاظت پرسنلی و HSE

5-برسی و تایید اسناد و مدارک مرتبط با حوزه ی کاری ، نمایندگی سازمان درادارات وپاسخگوئی به سازمانهای نظارتی

6-بررسی مشاغل حساس سازمان، دبیرخانه محرمانه ،تایید کارت شناسایی  کارکنان

7-امضاء مکاتبات و اسناد برطبق حیطه اختیارات و مجوزهای صادره

8-اجرای مصوبات هیات مدیره، شورای سازمان و مدیریت حراست استانداری

9-ارتقاء سطح  فنی و مدیریتی و مدیریت ارزش زیرمجموعه وبهبود و اصلاح فرایندهای زیرمجموعه

10- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق در زمینه وظایف شغل و پست